پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 900 KB

تعداد صفحات : 171

بازدیدها : 1044

برچسبها : تدوین استراتژی ANP تحلیل شبکه ای Swot

مبلغ : 11000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)

پایان نامه تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP )

چکیده:

شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می شود به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است. یکی از ابزارهایی که در مرحله ی تدوین استراتژی برای تحلیل موارد استراتژیک درونی و بیرونی به کار می رود تحلیل SWOT می باشد که قادر است مهمترین فاکتورهای درونی و بیرونی که می توانند آینده ی یک سازمان را تحت تاثیر قرار دهند را خلاصه کند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بر اساس تحلیل SWOTو با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و روش جمع آوری داده ها به صورت ترکیبی کتابخانه ای و میدانی بوده است و جامعه آماری این پژوهش شامل 15 نفر از سرمایه گذاران و مدیران نهادهای دولتی حاکم بر کیش و کارشناسان شامل هیئت امناء و همچنین اعضای انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش بوده اند که به این تعداد پرسشنامه توزیع گردید. نتایج تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد FANP نشان داد رتبه بندی استراتژی های انجمن در تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی به ترتیب عبارت بودند از استراتژی های نقاط قوت و فرصتها، نقاط قوت و تهدیدها، نقاط ضعف و فرصتها، نقاط ضعف و تهدیدها که در این ارتباط با توجه به رتبه بدست آمده باید راهکارهای مؤثری در جهت تقویت و تعدیل استراتژی ها توسط دست اندرکاران انجمن اندیشیده و به کار گرفته شود.

واژه های کلیدی: تدوین، استراتژی، SWOT، FANP، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش.

مقدمه

شناسایی مسائل و مشکلات موجود سازمانها از نظر داخلی و خارجی که در نهایت منجر به کشف و تبیین نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات خارجی می شود به عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک است که می تواند به منظور قراردادن جایگاه سازمانها در موقعیتهای بهتر و برتر در آینده مورد استفاده قرار گیرد. بعبارت دیگر به جای اینکه سازمانها منتظر حوادث و محرک های محیطی باشند و فقط به آنها عکس العمل نشان دهند با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک می توانند محیط را تحت تأثیر قرار داده و اجازه ندهند تا شوکهای محیطی بر عملکرد سازمان تأثیر منفی گذارد. برنامه ریزی استراتژیک، ابزار مدیریتی توانمندی است که برای کمک به سازمانها طراحی می شود تا آنها به صورتی رقابتی، خود را با تغییرات پیش بینی شده محیط تطبیق دهند.

برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک بر طبق تعریف گالوی دوراندیشی سازمان یافته ای است که مراحل ذیل را در بر دارد. 1- تعریف مأموریتها و هدف های دوربرد. 2- هدف گذاری، تفکیک مأموریتها به هدفهای کمی و کیفی کوتاه مدت. 3- تعیین استراتژیها و راهبردهای اساسی دستیابی به اهداف. 4- تعیین خط مشی ها و سیاستهای خرد و کلان. 5- تدوین رویه ها. 6- تدوین مقررات. 7- تنظیم برنامه های عملیاتی و اجرایی اصلی و فرعی. 8- بودجه بندی بر حسب واحد پول یا کار.

یک برنامه ریزی استراتژیک بستر یا چارچوبی است برای عملی ساختن تفکر استراتژیک و هدایت عملیاتی که منجر به تحقق مشخص و برنامه ریزی شده می گردد. چنین چارچوبی دارای هفت عنصر مشخص است: 1- مأموریت سازمان (تعیین کننده چه؟). 2- تحلیل استراتژیک (تعیین کننده چرا؟). 3- استراتژی (تعیین کننده به کدام جهت؟). 4- اهداف بلند مدت (تعیین کننده چه وقت و چگونه؟). 5- برنامه های تلفیقی (تعیین کننده چه وقت و چگونه؟). 6- پیش بینی های مالی (تعیین کننده برآورد مالی عناصر فوق). 7- خلاصه اجرایی (تعیین کنننده عناصر فوق).

فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

منظور از فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک دستیابی به یک توافق مقدماتی بر سر شکل و محتوای نظام برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک است به نحوی که حمایت و تعهد لازم را در تصمیم گیرندگان کلیدی و رهبران اصلی مجموعه صنعت مورد مطالعه پدید آورد. در همین راستا دستیابی به یک توافق نظر مقدماتی از نظر مفهومی، بدون برخورداری از یک فرآیند و توالی منطقی از کارها امکان پذیر نخواهد بود. هر چند نمی توان اثبات کرد که یک نظریه مطلقاً درست است یا نادرست، ولیکن می توان برای تشخیص نارسایی هایش آنرا مورد آزمایش و مقایسه قرار داد. بدین منظور تا آنجا که به هدف ما در این بخش مربوط می شود، سعی بر آن است برخی از فرآیندهای موجود در این زمینه مورد اشاره قرار گیرد تا گامی باشد برای درک مفاهیم و هم فراگردهایی که به تدوین برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک منجر می گردند. لذا با توجه به آنچه که در فوق بدان اشاره شد نظام برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک فرآیند مدون و طرح ریزی شده که فعالیتهای برنامه ریزان را سازمان داده و هماهنگ می کند، دارای مراحل عمل به شرح زیر است:

♦- تجزیه و تحلیل وضع موجود

- آغاز فراگرد برنامه ریزی استراتژیک و حصول توافق درباره آن.

- مطالعه سوابق قبلی جهت شناخت اولیه.

- تعیین و شناسایی رسالتها و ارزشها.

♦- تجزیه و تحلیل محیطی

- مطالعه و بررسی شرایط محیطی و مسائل داخلی.

- تعیین نقاط قوت و ضعف.

- بررسی و مطالعه فرصتها و تهدیدها.

♦- ارزیابی، گزینش و انتخاب استراتژی

- تهیه و ارائه گزینه های استراتژیک و شناسایی مسائل استراتژیک.

- انتخاب گزینه های برتر در راستای برنامه استراتژیک.

- تنظیم استراتژیهایی برای مدیریت مسائل استراتژیک.

- برقراری دیدگاه سازمانی کارساز برای آینده.

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

قلمرو تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

مقدمه

برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک

برنامه ریزی بلند مدت، برنامه ریزی جامع و برنامه ریزی استراتژیک

تحلیل SWOT

تعاریف نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدات

قواعد حاکم بر استراتژیهای SWOT

کار برد تحلیلSWOT در سطح کشورها

برخی مدلها و رویکردهای برنامه ریزی استراتژیک

فرآیند برنامه ریزی جامع

مدل استراتژی صنعتی

تدوین و تعیین استراتژی مناسب

مدل فیلیپس

مدل رایت

مدل فریمن یا ذینفعان

مدل تحلیل رقابتی

مدل هیل

مدل خط مشی هاروارد

نظامهای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک به عنوان قالبی برای نوآوری

افزون گری منطقی

مذاکرات استراتژیک

مدل مدیریت مسائل استراتژیک

مدل استراتژی چافی

مدل فرد آر دیوید

نوعشناسی استراتژیها

انواع استراتژیها از نظر مایلز واسنو

انواع استراتژیها از نظر فرد آر دیوید

استراتژیهای سازمانهای بخش دولتی از دیدگاه روبین

انواع استراتژیها از نظر بری

انواع استراتژی مینتزبرگ و واترز

شیوه ها و استراتژیهای گولد وکمبل

سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته

سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی

سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته خارجی

جمع بندی مطالعات و تحقیقات مشابه

انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش

چشم انداز انجمن سرمایه گزاران و کارآفرینان کیش

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری

ابزار جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

فرآیند تحلیل شبکهای (ANP) فازی

ماتریس SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش

فصل چهارم : نتایج

مقدمه

مشخصات پاسخگویان

مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت

مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر تأهل

مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن

مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات

رویکردFANP در تحلیل استراتژی های SWOT انجمن سرمایه گذاری و کارآفرینی کیش

مراحل به دست آوردن وزن مؤلفه ها با تحلیل شبکهای فازی (FANP)

رویکرد FANP در استراتژی O S

رویکرد FANP در استراتژی T S

رویکرد FANP در استراتژی O W

رویکرد FANP در استراتژی WT

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه

با توجه به مسئله اصلی تحقیق، سؤالات به صروت زیر نیز مطرح گردید:

یافته ها

بحث

پیشنهادات کاربردی

پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

فهرست منابع

پیوست ها

چکیده انگلیسی

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید